THE THREE MONKEYS PIZZERIA

The 3 Monkeys Restaurant
The 3 Monkeys Restaurant | Zimbabwe we love what we do
OPEN 7 DAYS A WEEK

Mon-Thu 12h00-21h00 | Fri-Sun 12h00-22h00

Scroll to Top